All Round Protection For Every Uncertainty

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง สำหรับลูกค้าแอร์เอเซีย
(Tune Protect Travel Insurance by AirAsia)

1.ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม

1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
2.เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3.ส่งเอกสารมายัง
3.1อี-เมล: Airasia_claim@tuneprotect.com
3.2โทรศัพท์: 02-769-9888 กด 2
3.3โทรสาร: 02-7699801
3.4ยื่นเอกสารที่บริษัท: แผนกสินไหมทั่วไป (ชั้น 6) อาคารไว้ท์กรุ๊ป ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
3.5เจ้าหน้าที่:คุณเบญจพร วณิชเจนประเสริฐ(สินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง) เบอร์ต่อ 9825 อีเมล์:Benchaphorn.W@tuneprotect.com
4.เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
5.ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1.รับด้วยตัวเองแผนกการเงิน (ชั้น 6) อาคารไว้ท์กรุ๊ป ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
2.โอนเงิน (กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-2769-9888 ต่อ 9822,9854

ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป (ชั้น 6) ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

2.เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารเบื้องต้น (ฉบับจริง)

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทฯ พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
2.ตั๋วเครื่องบิน (Ticket) และบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
3.กำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ของสายการบินแอร์เอเชีย
4.ใบเสร็จ (Invoice) ของสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (ระบุค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) (เสียชีวิต/ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/ สูญเสียอวัยวะและ/หรือสายตาจากอุบัติเหตุ)

1.สำเนาใบมรณะบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
2.สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ฯ เจ้าของคดี
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต)
4.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเสียชีวิต
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรองรองแพทย์ยืนยันการทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีทุพพลภาพฯ หรือสูญเสียอวัยวะ)

การบอกเลิกการเดินทาง (Flight Cancellation)

1.บรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
2.สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด

การลดจำนวนวันเดินทาง(Trip Curtailment)

1.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
2.สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีเกิดจากการเสียชีวิต) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร หรือญาติใกล้ชิด
4.สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว พร้อมบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ของสายการบินแอร์เอเชีย
5.สำเนาใบเสร็จค่าโดยสารสายการบินพาณิชย์อื่นเพื่อทดแทนการเดินทางเดิม พร้อมบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ(On-Time Guarantee)

1.บัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)
2.เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯร้องขอ

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว(Baggage or Personal Effects)

1.รายงานความเสียหาย (Irregularity Report) ของสายการบินแอร์เอเชีย
2.ภาพถ่ยแสดงความเสียหายดังกล่าว
3.ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย
4.Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย
5.ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี กรณีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดจากการขู่เข็ญ หรือบังคับในลักษณะรุนแรง

ความล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) และ/หรือการล่าช้าของบริษัทขนส่งสาธารณะ

1.เอกสารแสดงวันเดินทาง ระยะเวลาล่าช้า พร้อมเหตุผลที่ล่าช้าจากายการบินหรือบริษัทขนส่งสาธารณะ
2.เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

1.บัตรขึ้นเครื่องเที่ยวบินต่อ (Boarding Pass)
2.เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯร้องขอ

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay)

1.Baggage Tag หรือบัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์เอเชีย
2.จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสายการบินแอร์เอเชีย หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง (Irregularity Report)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Medical Expense)

1.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
2.ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ของสถานพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับ

ประเทศ(Emergency Medical Evacuation & Repatriation)

กรุณาติดต่อบริการ Asia Assistance Network ตลอด24 ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์ +662 673 9005

การสูญเสียของเงินส่วนตัว

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.รายการของที่สูญเสียหรือสูญหาย
3.สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4.หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3.สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
5.เอกสารยืนยันการสูญหายหรือเสียหายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัยพักขณะที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย รวมทั้งเอกสารแสดงรายการจ่ายของผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักนั้น (ถ้ามี)

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย และ/หรือหลักฐานการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3.สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วแต่กรณี
4.หลักฐานอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

3.ดาวน์โหลดแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

เคลมออนไลน์