สรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง Tune Protect Travel - AirAsia
ที่ครอบคลุมไวรัส COVID-19

แผนประกันภัย (ไป-กลับ) เบี้ยประกัน
(บาท)
ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวัน
เดินทาง / เดินทางกลับก่อนกำหนด
แผนในประเทศ (เที่ยวบิน FD) 329 200,000 1,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ
แผนต่างประเทศ (เที่ยวบิน FD,AK,QZ,Z2) 357 200,000 1,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ
แผนต่างประเทศ (เที่ยวบิน XJ,D7) 1-10 วัน 413 500,000 3,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ
แผนต่างประเทศ (เที่ยวบิน XJ,D7) 11-30 วัน 710 500,000 3,000,000 สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ

**ทุนประกันภัยทั้งหมดจะลดลงเหลือ 50% หากผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 75 ปี ถึง 80 ปี และจะลดลงเหลือ 25% หากผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 80 ปีขึ้นไป

*ความคุ้มครองนี้เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับท่านที่ซื้อประกันภัยการเดินทางและเดินทางกับแอร์เอเชียในวันที่ 5 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2563

นอกจากประกันภัยการเดินทาง Tune Protect จะคุ้มครองอุบัติเหตุและทรัพย์สินส่วนตัวแล้ว ยังคุ้มครองเจ็บป่วยระหว่างเดินทางที่ครอบคลุมไวรัส COVID-19 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางตลอดทริป
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 500,000 บาท (เที่ยวบิน XJ, D7)
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 200,000 บาท (เที่ยวบิน FD, AK, QZ, Z2)
**หากผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อเดินทางกลับมาที่จุดเริ่มต้นการเดินทาง การรักษาพยาบาลจะต้องทำภายใน 12 ชั่วโมงและจำนวนผลประโยชน์สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือไม่เกิน 7 วันนับจากเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุด

2. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในกรณีที่มีความจำเป็นตามคำแนะนำหรือตามความเห็นของแพทย์และได้รับการอนุมัติและจัดการโดยบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของบริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 3,000,000 บาท (เที่ยวบิน XJ, D7)
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท (เที่ยวบิน FD, AK, QZ, Z2)

3. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ในกรณีที่ผู้เอาประกันถูกกักที่ด่านกักกันเชื้อโรคและได้การรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สมควรที่จะเดินทางหรือไม่สมควรเดินทางต่อไป
ผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด ไม่เกินราคาค่าโดยสารขากลับ (ค่าตั๋วโดยสาร +ภาษี+ น้ำมัน)

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับท่านที่ซื้อประกันภัยการเดินทางTune Protect Travel - AirAsia และเดินทางกับแอร์เอเชียในวันที่ 5 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2563
บริษัทฯขอมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) นอกเหนือจากความคุ้มครองเดิมที่ครอบคลุมอยู่แล้วตามระบุด้านบน โดยวงเงินความคุ้มครองของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางของลูกค้าดังนี้:

แผนการเดินทาง วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
เที่ยวเดียว 10,000
ไป-กลับ 20,000

** หมายเหตุ จำกัดอายุผู้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อายุ 2 - 99 ปี

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาเหตุจากภาวะใดภาวะหนึ่งดังนี้:
     1. ภาวะโคม่า
ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือ ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
1.1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
1.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
1.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด
     2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว หมายถึง การที่สมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการทำงานอย่างถาวร ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ และต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา
     3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันผู้ให้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วยโรคดังต่อไปนี้
3.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO)
3.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้:
1. บริษัทฯ จะพิจารณาจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น โดยมีช่วงเวลาคุ้มครอง 30 วันนับจากวันแรกที่เดินทางที่ระบุในเอกสารกำหนดการเดินทางของแอร์เอเชีย
2. ในกรณีช่วงเวลาการเดินทางของผู้เอาประกันคาบเกี่ยวกับระยะเวลาการหมดโปรโมชั่น ช่วงเวลาความคุ้มครองจะยึดถือวันแรกในการเดินทางนับไปอีก 30 วันตามเงื่อนไขข้างต้น
3. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้มีผลเฉพาะผู้เอาประกันที่ซื้อและเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด วันที่ 5 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2563
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่านละไม่เกิน 1 ครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด (ขณะที่อยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม)
5. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำและดำเนินการโดย บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2559
6. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center: 02-203-9798 หรืออีเมล info.tpt@tuneprotect.com

               ซื้อประกัน