All Round Protection For Every Uncertainty

Tune Protect - Protection Made Easy

เรานำเสนอแผนป้องกันที่ครอบคลุมและราคาไม่แพงเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย แผนประกันภัยส่วนบุคคล และ แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจ

Tune Protect Travel Easy

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศกับทูนประกันภัย TUNE TRAVEL EASY / Domestic Plan

แผนประกันภัยการเดินทางภายในประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป

Buy Now
Tune Protect Travel Easy

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับทูนประกันภัย
TUNE TRAVEL EASY / International Plan

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป

Buy Now

ประกันภัยการเดินทาง Tune Protect
จากแอร์เอเชีย

แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับลูกค้าแอร์เอเชีย

รายละเอียด

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

คุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดของธุรกิจของคุณ เลือกแผนประกันภัยสำหรับธุรกิจ

รายละเอียด

ประกันภัยส่วนบุคคล

เรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก็ยังสนุกต่อได้ เพียงแค่ทำประกันภัยกับแผนประกันภัยส่วนบุคคล

รายละเอียด

ประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประกันภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Buy Now